Pirátská vize vzdělávání do roku 2030

Moderní vzdělávání pro život ve 21. století

„Nevíme, před jaké výzvy budeme postaveni v blízké budoucnosti. Zato víme, že jen vzdělání a celoživotním učením nabyté znalosti a dovednosti nám pomohou se těmto výzvám postavit.“
Čeho chceme dosáhnout ?

Žijeme v digitálně propojené společnosti, ve které hrají klíčovou roli znalosti, informace a jejich využívání. Ruku v ruce s technologickým pokrokem dochází ke změnám v tom, které dovednosti a znalosti jsou a budou pro život ve společnosti potřebné.

S čím jsme si vystačili v minulosti?

V souvislosti se životem ve společnosti a pracovním uplatněním jsme si dříve vystačili se všeobecnými a odbornými znalostmi, praktickými dovednostmi souvisejícími s manuálními činnostmi, obsluhou strojů a zařízení ve výrobě a s výkonem řemeslných profesí. Důraz se kladl také na komunikační dovednosti a ICT.

Co budeme potřebovat do budoucna?

Ačkoliv budou manuální dovednosti důležité i do budoucna, bude zároveň kladen větší důraz na rozvoj sociálních dovedností, včetně schopnosti týmové spolupráce, vedení lidí, schopnosti vyjednávat a dosáhnout konsensu. Zásadní roli bude mít rozvoj kreativního a kritického myšlení, schopnost řešit komplexní problémy, schopnost pracovat s informacemi a vyhodnocovat je. Vzroste též důležitost ICT dovedností, zejména v souvislosti s automatizací výrobních procesů, digitalizací a rozvojem umělé inteligence. Rozvoj manuálních dovedností, které nejsou spojeny s vykonáváním rutinních činností, bude stále důležitý.

Zdroj: McKinsey Global Institute
Rámcové vzdělávací programy musí stát na pevném základě
 • Stanovení cílů a priorit jako výsledek otevřeného dialogu
 • Naplňování cílů a priorit

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ?

Pokud chceme, aby vzdělávání a výuka na školách reagovaly na potřeby měnící se společnosti, musí být jasně stanoveny cíle a priority, na nichž by měly být rámcové vzdělávací programy postaveny.

Rámcové vzdělávací programy (RVP), které školám slouží jako východisko pro přípravu školních vzdělávacích programů (ŠVP), v současné době procházejí revizemi. Doposud však nebyly jasně stanoveny cíle ani priority, které jsou pro rámcové vzdělávací programy zásadní, pokud mají být smysluplně nastaveny.

Cíle a priority, a na nich postavené rámcové vzdělávací programy, by měly být výsledkem otevřeného dialogu s těmi, kdo se na vzdělávání podílí - především se školami a učiteli. Pro jejich stanovení je přitom důležité jasné vymezení role politiků a odborníků tak, aby nebyly pouze politickou proklamací a nedocházelo k jejich neustálé obměně. Cíle a priority musí vycházet z reálné potřeby, nikoliv pouhého přání politiků. Školám musí být garantován dostatečný prostor a svoboda pro způsob jejich naplňování a zároveň musí mít k dispozici podporu, například v podobě modelového školního vzdělávacího programu, ze kterého mohou vycházet.

Rámcové vzdělávací programy musí být nastaveny tak, aby byl ve výuce podpořen rozvoj gramotností a dovedností, které jsou a budou důležité pro život ve společnosti a profesní život. To vyplývá i z mezinárodního testování čtenářské a matematické gramotnosti, v němž čeští žáci dosahují spíše průměrných až podprůměrných výsledků a vykazují ve srovnání s předchozími roky zhoršení.

Zdroj: OECD, PISA

CO PRO TO TEĎ UDĚLÁME?

 1. Budeme průběžně tlačit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k tomu, aby se připravila analýza výchozího stavu a byly nastaveny priority a cíle vzdělávání. Rámcové vzdělávací programy musí stát na pevném základě.
 2. Budeme podporovat zapojení všech relevantních aktérů do revizí rámcových vzdělávacích programů, včetně široké odborné veřejnosti. Musíme zapojit školy i učitele, aby se do přípravy promítla jejich praxe a zkušenosti. Průběh revizí musí být transparentní.
 3. Chceme školám zajistit dostatečnou svobodu při přípravě školních vzdělávacích programů, včetně způsobuů prezentace výsledků.
 4. Předáme požadavek na zveřejnění výsledků aktivit souvisejících s úpravami rámcových vzdělávacích programů. MŠMT doposud žádné výstupy neposkytlo.
 5. Budeme průběžně kontrolovat postup prací a žádat o aktuální informace.
Chceme podpořit rozvoj digitálního vzdělávání
 • Podpora škol a učitelů ve využívání metod a způsobu učení prostřednictvím digitálních technologií
 • Rozvoj dovedností žáků i učitelů v práci s informacemi a digitálními technologiemi
 • Podpora informatického myšlení

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ?

Digitální technologie jsou a budou nedílnou součástí každodenního života společnosti. Z tohoto důvodu je důležité rozvíjení znalostí z oblasti moderních informačních technologií a dovedností spojených s vyhledáváním a vyhodnocováním informací, kritickým myšlením.

S dostupností a rozvojem digitálních technologií bude vzdělávání čím dál tím více otevřené. Digitální vzdělávání tak přispěje ke snižování nerovností v přístupu ke vzdělávání a umožní účast na vzdělávání všem. Zároveň podpoří rozmanitost vzdělávacích cest a forem vzdělávání, které již nadále nebudou vázány na konkrétní místo a čas.

Rozvoj a podpora digitálního vzdělávání na úrovni školy

Využívání digitálních technologií a výukových softwarů by mělo být doplňkem běžného vzdělávání. Pozornost musí být zaměřena na vzdělávání a systematickou přípravu učitelů, aby byli schopni využívat digitální technologie ve výuce. V souvislosti s rozvojem digitálního vzdělávání a zkvalitňováním výuky bude třeba zajistit adekvátní vybavení škol výpočetní technikou a hlavně, investovat do otevřené národní databáze digitálních výukových materiálů odpovídající potřebám 21. století. Digitální vzdělávání může být podpořeno také prostřednictvím virtuálních tříd, které zároveň usnadní individuální vzdělávání dětí, doučování, umožní i zapojení rodičů. Virtuální třídy mohou být navíc učiteli využívány jako prostředí pro přípravu výuky v hodinách a pro sdílení dobré praxe, která může být inspiračním zdrojem pro zavádění inovativních metod ve výuce.

Rozvoj a podpora digitálního vzdělávání na úrovni žáka

Elektronické učebnice, multimediální nástroje a výukové hry bude ve výuce běžnou záležitostí. Jejich využívání podpoří rozvoj informatického myšlení a informační gramotnosti, zároveň posílí atraktivitu výuky jako takové a zvýší motivaci žáků ke studiu. Zásadní bude využívání takových metod, které budou rozvíjet schopnosti spojené s analyzováním a řešením problémů, využíváním a kombinováním různých informací a informačních zdrojů. S informačními technologiemi bude brzy pracovat skutečně každý.

CO PRO TO TEĎ UDĚLÁME?

 1. Chceme podpořit využívání otevřených technologií ve školách. Na rozdíl od licencovaného softwaru nebudou otevřené technologie zatěžovat rozpočet škol a poskytnou vyšší garanci technického zabezpečení.
 2. Chceme podpořit platformy pro sdílení digitálních výukových materiálů, příkladů dobré praxe.
 3. Podpora využívání virtuálních tříd.