Pirátská vize vzdělávání do roku 2030

Změna role vzdělávání ve společnosti

„Poskytovatelé vzdělávání umí rozpoznat potenciál každého jedince a pomáhají mu ho plně rozvinout.“
Čeho chceme dosáhnout ?

Vzdělávání je nejenom o přípravě pro budoucí úspěšné pracovní uplatnění, ale především o přípravě pro plnohodnotný život v rychle se měnícím světě. Vzdělávání musí být organizováno a rozvíjeno tak, aby přispívalo k rozvoji společnosti založené na demokratických principech a stojící na silné konkurenceschopné ekonomice. Vzdělávací systém musí zajistit takové podmínky, aby lidé ve společnosti mohli v průběhu svého života maximálně využít svůj potenciál, a to jak v rovině osobní a občanské, tak i v rovině profesní.

Základem úspěšného vzdělávání je motivace jeho účastníků. Aby vzdělávání plnilo svou funkci, je nutné pěstovat k němu kladný vztah a posilovat aktivní přístup všech, kdo jsou do vzdělávání zapojeni: škol, učitelů, žáků a jejich rodičů. Učitelé si uvědomují, že hrají v motivaci žáků ke vzdělávání klíčovou roli a zároveň, že učení se novým věcem představuje celoživotní postoj. Motivace musí být podpořena zajištěním a garantováním podmínek, které umožňují rovný přístup ke vzdělávání, svobodnou volbu vzdělávací cesty, zvyšování kvality škol a modernizace výuky tak, aby vzdělávání plně zohledňovalo to, co je potřebné pro život v moderní společnosti a pro úspěšné uplatnění na trhu práce.

Vzdělávání bude hodnotou samo o sobě

Vzdělávání je vnímáno jako cesta k úspěšnému životu, nikoliv jako nutné zlo, které je třeba přetrpět. Poskytuje každému základ a podmínky potřebné pro uplatnění ve společnosti a v profesním životě. Umožňuje průběžné zvyšování znalostí a dovedností a rozvoj potenciálu všech, kdo se vzdělávání účastní.

Žáci se učí rádi a díky přístupu rodičů a učitelů jsou více motivováni ke studiu. Ve spolupráci s učiteli a na základě jejich zpětné vazby jsou schopni posouvat své možnosti a dosahovat lepších výsledků. Mají pozitivní vztah k oboru, ve kterém se vzdělávají. Společně se svými rodiči vnímají školu jako bezpečný a inspirativní prostor, kde se člověk učí i svými chybami. Žáci jsou zvídaví, iniciativní a konstruktivní, chápou svoji roli ve vzdělávání jako aktivní.

Rodiče vnímají školu jako smysluplnou přípravu do života a mají objektivní možnost se informovat o dění ve škole. Jsou podporováni v tom, aby se podíleli na práci školy, rozvoji, její správě a posilování školní demokracie prostřednictvím školských rad. Rodiče důvěřují učitelům školy, vzájemně spolupracují a fungují jako partneři ve vzdělávání dětí. Rodiče mají podporu škol, zřizovatelů a veřejné správy v iniciativách souvisejících s účastí na rozvoji kvality vzdělávání.

Učitelé působí při výuce jako průvodci žáků na cestě za poznáním. Sami se celoživotně vzdělávají, sdílejí příklady dobré praxe, navzájem spolupracují, poskytují si věcnou zpětnou vazbu a zapojují do výuky nové poznatky a postupy. Učitelé vedou žáky k maximálnímu využití jejich potenciálu, prioritu má budování pozitivního vztahu žáka ke vzdělávání a učení se v celoživotní perspektivě. Učitelé jsou adekvátně finančně ohodnoceni. Jsou motivovaní věnovat se svému povolání dlouhodobě, nemají existenční problémy a mohou se tedy plně věnovat svému povolání.

Ředitelé jsou, tak jako dřív, nositeli vize rozvoje školy a zodpovídají za školu jako celek. Mají k dispozici dostatek finančních prostředků k ocenění aktivních učitelů a zajištění efektivního fungování školy. Dostává se jim dostatečné podpory pro specializované činnosti související s provozem školy (stavební úpravy), zajištěním vybavení a pomůcek do výuky a projektových aktivit školy (příprava projektů a jejich administrace). Ředitelé navzájem spolupracují, vyměňují si zkušenosti, sdílejí příklady dobré praxe, kterou využívají pro další rozvoj školy. Vedou školu po pedagogické stránce, formují učitelský sbor a starají se o pozitivní klima ve škole.

Školy primárně zajišťují podmínky pro vzdělávání žáků. Zároveň vytvářejí prostor pro zájmové vzdělávání a rozvoj volnočasových aktivit. Školy fungují jako otevřený prostor i mimo vlastní výuku - jako komunitní prostor a místo pro setkávání. Prostory školy jsou mimo výuku využívány k pořádání přednášek, setkání spolků a sdružení. Řada škol přebírá roli center celoživotního učení.