Pirátská vize vzdělávání do roku 2030

Svoboda volby a rozmanitost ve vzdělávání

„Stát není výhradním poskytovatelem vzdělávání, ale má výhradní kontrolu nad tím, že k povinnému vzdělávání dochází.“
Čeho chceme dosáhnout ?

Se zvyšováním kvality vzdělávání souvisí také rozvíjení jeho rozmanitosti. Vzdělávání musí pružně reagovat na poptávku ze strany veřejnosti a poskytovat různé formy. Musí zohledňovat požadavky společnosti, technologický rozvoj a měnící se kvalifikační požadavky zaměstnavatelů tak, aby vzdělávání poskytovalo vše potřebné pro život v občanské společnosti a zajistilo podmínky pro úspěšné pracovní uplatnění. S rozvojem rozmanitosti vzdělávacího systému tak budou lépe naplněny jeho hlavní funkce ve smyslu osobnostního rozvoje a seberealizace účastníků vzdělávání, podpory principů demokratické a občanské společnosti, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti ekonomiky a prosperity společnosti jako takové. Větší rozmanitost vzdělávání zároveň podpoří rovnost v přístupu ke vzdělávání. Nikdo by neměl být znevýhodněn či dokonce předem diskvalifikován.

Podporujeme vznik a rozvoj nových škol, podporujeme alternativní formy vzdělávání
  • Zohlednění poptávky rodičovské veřejnosti.
  • Podpora rozmanitosti forem vzdělávání.
  • Modernizace obsahu a způsobu výuky.

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ?

Vzdělávací nabídka škol by měla více reagovat na požadavky rodičovské veřejnosti a tím podporovat a naplňovat princip svobodného výběru vzdělávací cesty.

Stát bude podporovat paletu různých forem vzdělávání, existenci různých typů škol včetně alternativních (waldorfské školy, montessori a další). Ty budou z hlediska systému rovnocenné, budou-li naplňovat cíle vzdělávání. Vedle podpory alternativních škol bude podporována integrace některých didaktických postupů využívaných alternativními školami do výuky na veřejných školách. Celkově by mělo docházet k modernizaci nejen obsahu, ale i způsobu výuky.

CO PRO TO TEĎ UDĚLÁME?

  1. Chceme zlepšit podmínky pro vznik nových škol.
  2. Chceme, aby byl proces schvalování žádostí škol o zápis do rejstříku transparentní.
  3. Chceme s veřejností na komunální úrovni otevřít dialog o jaké vzdělávání je zájem.
Chceme povinné vzdělávání místo povinné školní docházky
  • Školní docházka jako jedna z forem vzdělávání.
  • Podpora individuálního vzdělávání.

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ?

Stát nebude vyžadovat povinnost školní docházky, ale pouze povinnost vzdělávání, které umožní podporu alternativních způsobů vzdělávání.

Školní docházka bude pouze jednou z využívaných forem vzdělávání, nejvíce využívaná a garantovaná státem. Vzdělávání mimo školu bude nadále spjato s fyzickými školami a naplňování jeho cílů bude ověřováno obdobným způsobem, jako je tomu u nynějšího individuálního vzdělávání. I vzdělávání mimo školu bude stát finančně podporovat, budou-li naplňovány cíle vzdělávání.